Общи условия

Общи условия

 

 

 

I. Платформа, доставчик, потребител и автор

 

1.1 Уебсайтът Lexicon.bg („Платформата“) е електронна платформа, която осигурява достъп до каталог от електронни книги, ръкописи, аудио-визуално съдържание и други обекти на авторско право („Произведенията“), предоставени от техните правоносители. Лексикон.бг е и място за контакти и социална ангажираност на четящите хора. 

 

1.2 Всяко физическо или юридическо лице („Потребителят“), което желае да получи достъп до Платформата, всеки сътрудник (“Сътрудникът“) който желае да публикува Произведения,  чиито законен срок на времетраене на авторските им права е изтекъл, на Платформата, както и всеки автор („Авторът“), който желае да публикува свое Произведение на Платформата, отстъпвайки определени права върху Произведението на „Лексикон“ ООД (Доставчикът) и Потребителите, се съгласява с настоящите условия.

 

1.3 Потребителят може да достъпва Произведения и чрез мобилно приложение.

 

1.4 При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, записаните с главна буква

термини и изрази ще имат значението според дадената им в скоби първоначална дефиниция.

 

II. Предмет на споразумението

 

2.1 Чрез Платформата Доставчикът предоставя на Потребителите, Сътрудниците и Авторите набор от ресурси и услуги („Услугите“). Те включват, но не се изчерпват с:

 

а) достъп до електронен каталог с книги, ръкописи, изображения и други Произведения;

 

б) възможност за създаване и публикуване на преглед на Произведения, коментар и друго съдържание;

 

в) социална среда за комуникация, общуване и споделяне с други Потребители;

 

г) достъп до Произведения, публикувани на Платформата, както и поръчването и закупуването им на физически носител;

 

д) възможност за обработване, редактиране и публикуване на собствени Произведения от Авторите;

 

е) редакторски и консултантски услуги, както и художественото оформление за корици и илюстрации на книги от страна на Доставчика;

 

ж) други услуги, които Доставчикът развива и усъвършенства.

 

2.2 За използване на Услугите е необходима регистрация на потребителско име и профил.

 

2.3 Потребителят, Сътрудникът Авторът приемат, че в зависимост от характера и свойствата им, Доставчикът предоставя Услугите както срещу заплащане, така и безвъзмездно. Достъпните срещу заплащане Услуги са указани като такива.

 

2.4 Потребителят е длъжен да си подсигури необходимите за осъществяване на достъп до Услугите приложение за мобилни устройства, технически средства и свързаност с Интернет. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е технически проблеми или смущения, които се явяват пречка за ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на техническото оборудване от Потребителя.

 

III. Приложно поле, съгласие с Общите условия

 

3.1 Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителите, извършили регистрация за Услугите. Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с Потребителите, които не са извършили регистрация, като техните права са ограничени до функционалността на Платформата, за която не се изисква регистрация.

 

3.2 Настоящите Общи условия се публикуват в достъпен вид на интернет адрес www.lexicon.bg във файлове, които позволяват тяхното съхраняване и възпроизвеждане. С всяко ползване на Услугите, включително с посещението на Платформата на Доставчика, както и чрез активиране на електронни препратки от началната или която и да е друга страница от Платформата, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

 

3.3 Доставчикът си запазва правото да променя Общите условия, като известява Потребителя на Платформата.

 

IV. Регистрация на потребител

 

4.1 За да ползва предлаганите Услуги, Потребителят трябва предварително да се регистрира на Платформата чрез попълването на предоставената от Доставчика електронна форма за регистрация, достъпна при натискането на електронната препратка с наименование „Регистрация“.

 

4.2 При попълване на регистрационната форма Потребителят гарантира, че предоставя своите имена и данни съобразно своя документ за самоличност и приема да ги актуализира надлежно в 7 (седем) дневен срок от всяка тяхна промяна. Доставчикът има право да откаже да регистрира или да прекрати регистрация, както и да прекрати или спре, временно или напълно, без предизвестие, предоставянето на Услугите на Потребител, за когото има информация или може да се предположи, че е предоставил чужди или неверни данни.

 

4.3 Потребителят посочва избрано от него потребителско име, стига същото да е налично и свободно. Наред с потребителското име, Потребителят посочва желана от него парола и валиден имейл адрес. С направата на регистрация Потребителят се съгласява да получава бюлетини и уведомления, както и друга комуникация, на посочения от него имейл. Същият има възможност да се откаже от правото си да получава бюлетини и уведомления, както и друга комуникация, на посочения от него имейл като натисне линк за отказ, намиращ се в края на всеки бюлетин.

 

4.4 Потребителят избира парола, която се състои от букви или букви или цифри и която Потребителят приема да не разкрива пред трети лица. Потребителят се регистрира със същите данни и парола и в приложението за мобилни устройства. В случай на загуба или неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв, Потребителят е длъжен незабавно да уведоми Доставчика. Потребителят има задължението да полага необходимите грижи и мерки с цел опазване данните за достъп до своя потребителски профил. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, свои или на трети лица, чрез използване на потребителското му име и парола.

 

4.5 Потребителският профил е обособен раздел, намиращ се на Платформата, съдържащ информация за регистрирания Потребител, която последният е предоставил в процеса на своята регистрация, и която се съхранява от Доставчика. Потребителският профил също така съдържа придобитите или заетите от Потребителя Произведения. При промяна на релевантни обстоятелства, Потребителят е задължен да коригира личните си и други данни, предоставени при регистрацията или впоследствие.

 

4.6 С маркиране на полето „Декларирам, че съм се запознал и съм съгласен с Общите условия“ в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон „Регистрация“, Потребителят или Авторът извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва при ползването на Услугите. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. С това процесът на регистриране на Потребителя е завършен.

 

V. Сключване, времетраене и прекратяване на договора

 

5.1 Договорът между Доставчика и регистрирания Потребител поражда действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в точка 4.6.

 

5.2 Договорът има действие за срока от регистриране на Потребителя до прекратяването му по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

 

5.3 Договорът се прекратява и едностранно без предизвестие в следните случаи:

 

а) от Доставчика – при действия на Потребителя, които противоречат на настоящите Общи условия, българското законодателство, приложимите чужди закони, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

 

б) от Потребителя – по свое решение след като поиска от Доставчика да заличи профила му на електронен адрес: www.lexicon.bg. В този случай Потребителят няма право да претендира за възстановяването на Произведения или каквато и да е част от вече платени за ползването на Услугите суми.

 

в) за ползване на платени Услуги - с изтичане на срока, за който Потребителят е платил да ползва такива и Доставчикът не е получил ново плащане.

 

5.4 Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на Потребителя, като Доставчикът спира достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, и има право да спре достъпа на останалите Потребители до цялото разположено от Потребителя съдържание, както и да го заличи от Платформата..

 

5.5 Независимо от прекратяването, страните запазват някои права и задължения, които изрично са предвидени в настоящите Общи условия.

 

VI. Платформата като социална мрежа. Създаване и споделяне на съдържание

 

6.1 Доставчикът дава възможност на Потребителя да създава и споделя потребителско съдържание под формата на статуси и коментари към конкретни материали, или като част от информацията, която въвежда в Платформата, както и да изпраща и получава съобщения („Потребителско съдържание“) при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

 

6.2 Потребителят се задължава да не зарежда, да не предлага за публикуване, разполага на Платформата и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, аудиовизуални материали, коментари, както и всякакви други материали или електронни препратки към такива, които не съответстват на тематичната насоченост на Платформата или конкретен публикуван на него материал, и/или които противоречат на българското законодателство, настоящите Общи условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. 

 

6.3 Потребителят потвърждава, че носи цялата отговорност за своето Потребителско съдържание. Доставчикът не извършва общо наблюдение или модериране на Съдържанието, създадено от Потребителите и има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания.

 

6.4 С публикуването на Потребителско съдържание на Платформата, или чрез използването на Услугите, Потребителят предоставя на Доставчика неизключителното, безвъзмездно, валидно за територията на света право да възпроизвежда Потребителското съдържание, както и да предлага по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до Потребителското съдържание или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

 

VII. Платени услуги и плащане

 

7.1. Доставчикът предлага на Потребителите платените Услуги, които включват:                           

 

а) online продажба на Произведения на хартиен носител;

 

б) online продажба на Произведения в електронен вид;

 

в) отдаване в заем на Произведения в електронен вид и на абонаментен принцип.

 

7.2 Доставчикът осигурява на Потребителя достъп до Произведенията съгласно чл. 7.1 б) и в) в рамките на потребителския профил и/или на мобилното приложение.

 

7.3 Доставчикът осигурява на Потребителя достъп до Произведения на абонаментен принцип за определения от Потребителя срок и начислява цената на Услугата след като Потребителят активира платената Услуга съгласно точка 7.1. в) от настоящите общи условия. Потребителят избира срока, за който желае да ползва платената Услуга съгласно точка 7.1. в), като маркира намиращото се в съседство с нея поле.

 

7.4 Потребителят приема, че платените Услуги се предоставят срещу заплащане и след избора си се съгласява да заплати дължимата цена по някой от предлаганите от Доставчика начини на плащане.

 

7.5 Доставчикът запазва правото да променя условията за начисляване на цени за платените Услуги.

 

7.6 Плащане се дължи при използването на всички платени Услуги, предлагани на Платформата.

 

7.7 Плащането се извършва по указаните от Доставчика начини.

 

VIII. Специални условия за ползване на Платформата от Автори

 

8.1 Всеки Автор на Произведение, който се е регистрирал на Lexicon.bg съгласно чл. 4.6 от Общите условия, може да използва Платформата, за да предоставя на Потребителите достъп до свои Произведения.

 

8.2 За да публикува Произведения в Платформата Авторът се идентифицира по посочените от Доставчика начини:

 

8.3 Авторът дължи възнаграждение на Доставчика при зареждане на Произведение на Платформата съобразно актуалната ценова листа на Доставчика.

 

8.4 Авторът зарежда Произведението си в един от следните електронни формати:  “.docx”, “.pdf” или “.epub”.

 

8.5 Авторът сам определя цената, срещу която предлага своето Произведение на Потребителите в рамките на платените Услуги, достъпни чрез Платформата. Авторът може да изменя цената на Произведението съобразно предлаганите от Доставчика технически възможности.

 

8.6 Със зареждане на Произведението си на Платформата Авторът отстъпва на Доставчика неизключителното, за територията на целия свят и за срок от 10 (десет) години право да възпроизвежда Произведението за целите на достъпността му чрез Платформата.

 

8.7 Авторът приема, че Произведението му (или част от него) е достъпно по безжичен път или по кабел до неограничен брой Потребители по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.

 

8.8 За времетраенето на това споразумение Авторът приема да не зарежда веднъж заредено на Платформата Произведение в други електронни платформи, които предоставят идентични или близки на предлаганите от Доставчика Услуги.

 

8.9 Авторът изрично разрешава на Доставчика да представя фрагменти от Произведението за безплатен преглед от Потребители.

 

IX. Услуги на Доставчика за Авторите

 

9.1 Доставчикът предлага на Авторите консултантски и редакторски услуги, художествено оформление за корици и илюстрации на Произведения при условията на индивидуално договаряне.

 

9.2 Всеки Автор може да кандидатства със свое Произведение за сключването на издателски договор с Доставчика. Доставчикът има правото, но не и задължението да преглежда всяко Произведение, изпратено му от Автор.

 

9.3 С изпращане на Произведението Авторът декларира, че не е отстъпвал и се задължава да не отстъпва правата за използване върху Произведението на трети лица до получаване на обратна връзка от Доставчика. С изпращане на Произведението Авторът също така отстъпва на Доставчика изключителното, за територията на целия свят, за срок от 10 (десет) години право първи да издаде Произведението.

 

9.4 При получаване на отказ от страна на Доставчика за издаване на Произведение, задълженията на Автора по предходната точка не възникват.

 

9.5 По своя преценка Доставчикът може да предложи на Автора да издаде негово Произведение при условия на индивидуално договаряне посредством издателски договор.

 

X. Плащане

 

10.1 Доставчикът приема да заплаща на Автора 40(четиридесет) % от приходите, реализирани от Произведението чрез Платформата съгласно точка 7.1. б).

 

10.2. Доставчикът приема да дели с Автора приходите, реализирани от Произведението чрез Платформата съгласно точка 7.1. в) съгласно следната формула , където X е дължимото от Доставчика на Автора, като A е сумата на абонаментите за периода, B е общият брой четения, регистрирани от Платформата за периода и C е броят четения на Автора.

 

10.3 Доставчикът дължи изплащане на всеки 3 месеца или когато приходите от Произведение достигнат 50 (петдесет) лева.

 

10.4 Доставчикът сам внася дължимия на държавата данък върху добавената стойност (ДДС) като приспада тази сума от размера на сумата, която Доставчикът дължи на Автора.

 

10.5 Доставчикът превежда заявената сума минус банковите такси на банковата сметка, посочена от Автора съгласно чл. 8.2 а).

 

10.6 Авторът приема, че Доставчикът може по всяко време да промени размера, структурата и начина на плащанията чрез писмено съобщение до Автора.

 

XI. Специални условия за ползване на Платформата от Сътрудниците

 

11.1 Платформата насърчава свободния достъп на Потребители до Произведения, които не са защитени от авторски права или законният срок на времетраене на авторските им права е изтекъл вободни Произведения).

 

11.2 Доставчикът позволява на Сътрудниците да зареждат Свободни Произведения на Платформата. Със зареждане на Свободно Произведение на Платформата Сътрудникът прави Произведението достъпно за Потребителите на Платформата.

 

11.3 Сътрудникът се съгласява, че след като е заредил Свободно Произведение,  той няма  правомощия по-нататък да се разпорежда с Произведението в рамките на Платформата.

 

11.4 Сътрудниците могат да получават отчисления въз основа на четенията на Свободните Произведения, които те са заредили на Платформата, и/или уговорена по друг начин сума.

 

XII. Гаранции

 

12.1 Авторът потвърждава и гарантира на Доставчика:

 

a) че е единствен носител на правата върху Произведението, съответно че за своя сметка се задължава да удовлетворява лицата, които са му оказали творческо или техническо съдействие при създаване на Произведението, по начин и в размери, уточнени между тях, с оглед безпроблемното използване на Произведението на Платформата съобразно настоящите Общи условия.

 

б) че е единствен носител на правата върху Произведението, съответно се задължава да удовлетворява за своя сметка всички евентуални претенции на трети лица по повод авторството и използването на Произведението и освобождава Доставчика от отговорност.

 

12.2 Сътрудникът потвърждава и гарантира на Доставчика:

 

a) че предоставените от него Свободни Произведения не са защитени от авторски права или че законният срок на времетраене на авторските им права е изтекъл, съответно се задължава да удовлетворява за своя сметка всички евентуални претенции на трети лица по повод авторството и използването на Свободните Произведения и освобождава Доставчика от отговорност

 

б) че чрез предоставянето на Свободни Произведения не нарушава неимуществените права на автора по чл. 15, т. 4 и 5 от ЗАПСП, съответно се задължава да удовлетворява за своя сметка всички евентуални претенции по повод горните права и освобождава Доставчика от отговорност.

 

XIII. Проверка на Произведенията

 

13.1 Доставчикът има правото, но не и задължението, да извършва последваща проверка на заредените на Платформата Произведения, за да определи дали тяхното съдържание съответства на стандартите на Платформата.

 

13.2 Доставчикът запазва правото да откаже включване или да премахне от Платформата Произведение, което противоречи на българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави или поради други причини Доставчикът смята за неподходящо за представяне пред Потребителите.

 

13.3 Потребител може да сигнализира за съдържание по предходната точка с виртуалния бутон „Докладвай“. Сигнал за нарушаване на авторски права могат да подават единствено носителите на съответните права. При подаване на сигнал, правоносителите се идентифицират и легитимират по надлежен начин пред Доставчика.

 

13.4 Доставчикът не отговаря за съдържанието на Произведенията, достъпни на Платформата, както и за действия или бездействия на Потребители,Сътрудници или  Автори.

 

XIV. Лични данни

 

14.1 Въведените от Потребител лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Доставчикът ги събира, обработва, предоставя на трети лица и използва за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за целите на директния маркетинг, за предлагане на нови услуги на Потребителя, като с регистрирацията си за ползване на Услугите, Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Доставчика. Описаните цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Доставчика.

 

14.2 Потребителят дава съгласието си на Доставчика да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на Потребителя („бисквитки“) за целите предвидени в чл. 14.1 на настоящите Общи условия при условията на чл. 4а, ал. 4 от Закона за електронната търговия.

 

14.3 „Лексикон“ ООД е регистрирано като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни и полага дължимата грижа за защита на информацията за Потребителя, станала достояние по повод на регистрацията. „Лексикон“ ООД не отговаря за защитата на горната информация в случай на непреодолима сила, случайно събитие или недобросъвестни действия на трети лица.

 

XV. Други условия

 

15.1 За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

15.2 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. При невъзможност за постигане на съгласие, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

15.3 Лексикон Ви информира, че при възникнал спор можете да се обърнете към Комисията за защита на потребителите тук (линк към https://kzp.bg/) в случай, че продуктът е закупен от наш магазин на територията на Република България, както и към Платформата за ОРС за цялата територия на ЕС тук (линк към https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG).